Information

Atlasprojektet Danmarks Karplanter II er en kortlægning af danske karplanter i et landsdækkende net af 10 x 10 km kvadrater. I projektet skal arterne registreres mindst én gang i de kvadrater hvor de findes, og for især de forvaltningsrelevante arter er det målet, at få så mange registreringer med som muligt.

Kortlægningen sætter Naturbasens indsamling af planteobservationer i system og giver dermed flere data og en bedre basal viden om arternes udbredelse, som vil blive benyttes i såvel forskning som forvaltning af naturen i Danmark. Projektet vil desuden medvirke til at gøre flere interesserede i floraen og styrke den naturhistoriske interesse, hvilket er et af Naturbasens formål.

De indberettede fund af karplanter benyttes straks i den danske naturforvaltning, gennem samarbejder med ministerier, nationalparker, kommuner, konsulenter mv. Projektet gennemføres som udgangspunkt i en 5-års periode i 2023-2027 og med mulighed for forlængelse

Projektet bygger på de atlas-erfaringer som Naturhistorisk Museum og Naturbasen har opbygget med kortlægning af eksempelvis dagsommerfugle og guldsmede, hvor vi siden 2014 har benyttet andre og mere moderne metoder end ved de mere traditionelle projekter, der blev udtænkt før internettet. De hjælpemidler vi benytter i form af atlaskort og mobil app betyder at vi har en flad struktur hvor alle deltagere har det samme gode overblik over kvadraterne. Samtidig er alle data præcist georefererede med de indtastningsfaciliteter vi benytter. 

HVOR BRUGES DATA?

De indsamlede data benyttes til forskning og forvaltning af naturen i Danmark. Data er eksempelvis benyttet som datagrundlag i Den Danske Rødliste, i Biodiversitetskortet, i HNV-kortet og i Dansk Naturindikator, ligesom de dagligt benyttes af kommuner og konsulenter til miljøvurderinger, naturkvalitetsplaner etc.

HVORDAN DELTAGER JEG?

Når du observerer en plante (og er 100% sikker på artsbestemmelsen), indberetter du dit fund på hjemmesiden Naturbasen.dk eller via app'en NATURBASEN, som findes til iPhone og Android. På den måde registreres dit fund automatisk i atlasprojektet.

HVAD HVIS JEG IKKE KENDER ARTEN? 

Så kan du enten 1) spørge i vores forum eller 2) bruge vores app. 

1) Hvis du har taget et foto med dit kamera og er kommet hjem, kan du uploade billedet under Artsbestemmelse på www.naturbasen.dk.

2) Du kan ligeledes benytte knappen “Artsbestemmelse” på Naturbasens App. Her kan du stå i naturen og indberette en observation til artsportalen uden at kende artsnavnet og gennem dialog med andre medlemmer få at vide hvilken art du har set.

Rigtig god fornøjelse. Vi ses derude!